Home  |  Armory  |  KeyArena  |  Marion Oliver McCaw Hall  |  Search |  Map  |  Contact  |Seattle Center Facebook Seattle Center Twitter Seattle Center Instagram Seattle Center Spotlight RSS Download the Seattle Center Mobile App Seattle Center CenterFlashEmail Sign-up

Ad Banner
Thank you to our
Premier Partners:
 

Ðây là noi h?i h?p thú v? nh?t trên toàn qu?c. V?i s? giúp d? c?a các cu dân Seattle, vùng c?a chúng tôi là noi t? ch?c s? ki?n c?a nhi?u t? ch?c giáo d?c và van hóa, các d?i th? thao, các l? h?i, các chuong trình c?ng d?ng và các co s? gi?i trí t?t nh?t. M?c dích ho?t d?ng c?a chúng tôi là khuy?n khích và nâng cao tinh th?n con ngu?i trong m?i cá nhân, giúp chúng ta xích l?i g?n nhau trong m?t c?ng d?ng phong phú và da d?ng.

Các D?ch V? c?a Seattle Center:

Các Ho?t Ð?ng

  • Seattle Center cung c?p các chuong trình gi?i trí ch?t lu?ng, mi?n phí ho?c v?i chi phí th?p cho c?ng d?ng. Trung tâm t? ch?c hon 5,000 bu?i bi?u di?n và s? ki?n hàng nam.

L? H?i

  • Seattle Center t? ch?c nhi?u s? ki?n giúp c?ng d?ng xích l?i g?n nhau d? ca ng?i ngh? thu?t ca múa nh?c, ?m th?c và truy?n th?ng van hóa. Các l? h?i l?n hàng nam là Northwest Folklife, Seattle International Children’s Festival, Bite of Seattle, Bumbershoot và Safeco Insurance Festál.

Co S? V?t Ch?t

  • Có sáu khu nhà có th? cho thuê trong th?i gian ng?n.
  • Có mu?i khu sinh ho?t van hóa - r?p chi?u phim, các khu t?p luy?n và vi?n b?o tàng giúp các t? ch?c cu dân trung bày tác ph?m ngh? thu?t c?a mình.

Seattle Center Monorail và Ð?u Xe

  • Có nhi?u ch? d?u xe quanh khu trung tâm ho?c d?ch v? xe di?n Monorail ch? cách khu trung tâm thành ph? hai phút.

Các Không Gian Xanh và Không Gian Công C?ng

  • Khu trung tâm r?ng 74 d?m Anh có hon 24 d?m không gian ngoài tr?i cùng v?i b?n nu?c, vu?n cây và m?t khu công viên.

Liên L?c:
Ð? bi?t chi ti?t t?ng quát, xin liên l?c v?i Ban D?ch V? Khách Hàng t?i s? 206-684-7200 ho?c t?i t?ng l?u 3, Van Phòng Tin T?c Center House.
Gi? làm vi?c: th? Hai t?i th? Sáu, 8 gi? 30 sáng t?i 5 gi? chi?u

Ð?a Ch? Buu Tín:
Seattle Center, 305 Harrison Street, Seattle, WA 98109

Download

 Seattle Center Services - Vietnamese


Seattle Center Premier Partners
Coca-ColaAlaska AirlinesT-MobileWorldMark by Windham
For a full list of partners click here!
About Seattle Center

Seattle Center creates exceptional events, experiences and environments
that delight and inspire the human spirit to build stronger communities.
Seattle Center Accommodations for people with disabilities provided on request.
Mayor Edward B. Murray, Director Robert Nellams
Copyright © 2014 City of Seattle, Seattle Center. Privacy Policy
Customer Service: (206) 684-7200 / TTY: 7-1-1
Seattle Center, 305 Harrison Street, Seattle, WA 98109
Seattle Center Foundation